Rekonstrukce a obnova vodní nádrže Malý Černý a Velký Černý

(registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013387)

Na samém jižním okraji Pardubického kraje v oblasti Hlinecka jsou součástí zdejšího rozsáhlého lesního komplexu i malé vodní nádrže s názvem Malý Černý a Velký Černý. V té druhé ale v současné době není souvislá vodní hladina. Na území Velkého Černého se nachází jen několik menších mokřadů a tůní, které jsou ale postupem času zanášeny. U koryta vodního toku Valčice, který protéká tímto územím, došlo v minulosti k nepřirozenému napřímení toku, které zrychluje odtok vody, a tím odvádí větší množství vody z tohoto rozsáhlého a velmi často podmáčeného území, které mívá rašelinný charakter.

Plocha vodní nádrže Malý Černý je oproti své katastrální výměře postupem času značně zarostlá, zátopa je zanesena sedimenty. Stavební objekty nejsou v dlouhodobě vyhovujícím technickém stavu.

Celé toto území je ale zároveň také významné a vysoce ceněné z hlediska ochrany přírody a životního prostředí vůbec. Řešené území se nachází v povodí vodárenské nádrže Hamry a odstupňované I. a II. zóny Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Předmětem navržené akce je tak především revitalizace území okolo zmíněného vodního toku Valčice. Realizací stavby dojde ke zlepšení zadržování vody v krajině, čímž dojde k udržení a obnově původní fauny a flory, obnově vodní ploch a k návratu živočichů a rostlinstva, kteří se zde nacházeli anebo se v malé míře v současnosti nachází. Cílem je také částečné obnovení původního biotopu (obnova vodní plochy Velkého Černého), což bude v důsledku znamenat zlepšení zásobování krajiny vodou v obdobích jejího nedostatku.

U Velkého Černého dojde k vytvoření nové hráze s funkčními objekty (čelní bezpečnostní přeliv a výpustné zařízení). Tím vznikne nová souvislá vodní plocha o celkové ploše přibližně 1 ha. Dále budou v lokalitě zbudovány nové vodní tůně různých tvarů, objemů a ploch. V rámci této stavby zároveň dojde k rozvolnění koryta toku Valčice, a to vytvořením nového, přírodě blízkého koryta složeného z oblouků a tzv. mezipřímých úseků, s nepravidelnými sklony svahů a šířkou koryta. Již v této fázi přípravy lze předpokládat, že koryto toku se bude postupem času částečně tvarově měnit a samovolně dotvářet.

U Malého Černého dojde v rámci stavby k rekonstrukci stávajících objektů, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu (výpustného zařízení a bočního bezpečnostního přelivu s novým propustkem pod hrází a odtokovým korytem vyústěným zpět do vodního toku Valčice). Pro další zajištění bezpečnosti vodního díla budou reprofilovány sklony svahů hráze Malého Černého. Dojde ke zvýšení stávající nivelety hráze v nejnižším místě pro zvýšení retenční schopnosti zátopy tohoto vodního díla. V rámci stavby bude rovněž obnovena stávající lesní cesta, která vede po koruně hráze Malého Černého. Dále stejně jako u Velkého Černého, také u Malého Černého dojde k vytvoření několika nových tůni a na přítoku do nádrže k revitalizaci vodního toku (jeho rozvolnění).

Účelem celé stavby (jak již bylo zmíněno výše) je především zadržování vody v krajině a s tím spjatá obnova prvků s ekostabilizační funkcí vodního toku a celého území Malého Černého a Velkého Černého. Zadržením vody v krajině a vytvořením rozmanitějšího koryta toku Valčice bude postupně docházet ke zlepšení stavu fauny a flory. Záměrem je také vytvořit prostor pro obnovu území, kde ve vznikajících tůních/mokřadech bude docházet k návratu živočichů a rostlinstva, kteří se zde nacházeli a jsou na toto území nějak navázáni. Účelem je obnovení původního biotopu, a to jak z pohledu historického, tak i s výhledem do budoucna při zásobování krajiny tolik potřebnou vodou.

Na celou tuto popisovanou akci je poskytována finanční podpora. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.