O nás

Představení společnosti.Společnost Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. (DLHK) byla založena za účelem správy lesů, které jsou v majetku jednotlivých církevních právnických osob (farnosti, kapitula, biskupství) na území Královéhradecké diecéze. Na přelomu let 2022 a 2023 vstoupily DLHK do desátého roku své existence (založení 27. 12. 2013) a v současnosti – po ukončení restitučního procesu (převzetí lesů) a také díky nákupům nových pozemků - obhospodařují téměř 7 000 ha lesních pozemků. Právo obhospodaření v lesích vzniká DLHK na základě pachtovních smluv uzavřených s jednotlivými vlastníky.Pro efektivní správu svěřených lesů má společnost dvoustupňovou organizační strukturu – ředitelství a jako druhý stupeň jednotlivé lesnické úseky, kterých je v současnosti devět. Do této podoby se struktura firmy ustálila v roce 2019. Pod ředitelství spadá jednatel, 2 zástupci jednatele, asistentka/účetní II, technik/pozemkář, pracovník pro vodní hospodářství a adjunkti, kteří pomáhají na jednotlivých lesnických úsecích. Každý lesnický úsek je obsazen jedním lesníkem. Dva lesnické úseky spravují převážně lesy Biskupství královéhradeckého (úsek 06 Chrast a úsek 07 Vortová), lesy kapituly se nachází na lesnickém úseku 08 Trutnov. Kromě lesnických úseků 06 a 07 na všech ostatních převažují lesy jednotlivých farností (farností s lesním majetkem je zhruba 190). Katastrální rozloha takových úseků odpovídá velikosti jednoho až dvou okresů. V průběhu minulých let byly pro všechny spravované lesy zpracovány lesní hospodářské plány (LHP) a vytvořeny příslušné lesní hospodářské celky (LHC). V současnosti jsou LHP s platností od roku 2016, 2017 a 2018 a bylo vytvořeno 9 LHC. V dalším cyklu tvorby LHP se počítá se sjednocením spravovaného území do 4 LHC. Zpracované lesní hospodářské plány dávají přehled o stavu lesního majetku i jeho hospodářském potenciálu a jsou nástrojem pro racionální správu lesů. Pro řádný chod firmy a odpovědné lesnické hospodaření, zjednodušení a zrychlení výrobního procesu využívají DLHK různé nástroje: část vlastních činností (IT služby, účetnictví) řeší externě nákupem služeb; společnost využívá lesnický informační systém, se kterým je propojený účetní systém – to zajišťuje přehled o svěřeném lesním majetku včetně evidence o veškerých lesnických činnostech v návaznosti na ekonomiku a účetnictví. DLHK jsou také držitelem licence odborného lesního hospodáře (OLH) a licence pro nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Licence OLH umožňuje vykonávat tuto funkci při správě lesů dalších vlastníků (např. obce nebo církevní řády). Společnost realizuje sběry reprodukčního materiálu lesních dřevin (šišky, semena – např. žaludy) a díky licenci je může také uvádět na trh nebo je využívá pro vlastní potřebu. Zaměstnanci společnosti mimo jiné využívají moderní technologie – např. lesnické mapy v mobilních zařízeních.  Z pohledu trvale udržitelného lesnického hospodaření jsou pro DLHK rozhodující tato kritéria:- dodržování legislativních požadavků (především zákona č. 289/1995 Sb. O lesích, zákona č. 226/2013 Sb. O uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a dalších navazujících předpisů),- zabezpečení řádného stavu lesa umožňujícího trvalé plnění všech jeho funkcí,- vytvoření odpovídajícího dlouhodobě trvalého a vyrovnaného finančního výnosu. Spolehlivou cestou ke splnění těchto požadavků je přírodě blízké hospodaření v lesích. DLHK se hlásí k celoevropskému hnutí lesníků Pro Silva a jeho myšlenky se snaží uplatňovat na svěřených církevních majetcích. Podstatou je využívání tvořivých sil přírody pro dosahování hospodářských cílů vlastníka lesa. V praxi to znamená nejen v úmyslných těžbách přechod od jejich plošného provádění (holoseče) k jednotlivému výběru s využíváním přirozené obnovy a vytvářením jemnější výstavby lesa, ale také v době kůrovcové kalamity nové přístupy k obnově kalamitních holin – s využitím kombinovaných postupů včetně dynamiky pionýrských (přípravných) porostů z přirozené obnovy. Pestrost různých postupů při správě lesů by měla vést ke zvyšování stability lesních porostů a v důsledku ke snižování hospodářské nejistoty.Společnost pro zlepšování hospodaření a stavu lesa i jeho přírodních podmínek využívá různých dotačních programů (např, Program rozvoje venkova, operační programy ministerstva životního prostředí nebo Program péče o krajinu).V neposlední řadě je cílem společnosti její prezentace a komunikace s veřejností. DLHK se zúčastňují soutěže firma roku, pravidelně v rámci aktivit lesní pedagogiky pracují s dětmi a mládeží na školách nebo letních táborech a spolupracují s lesnickým výzkumem. Nástrojem prezentace jsou jak sdělovací prostředky (tisk, rozhlas televize), tak i webové stránky společnosti a také přímá komunikace s vlastníky a se všemi složkami státní správy a samosprávy.DLHK urazily velký kus cesty a stále znovu musí reagovat na aktuální výzvy dané doby. Společnou tvořivou prací můžeme na tyto výzvy reagovat a přispívat k trvalému rozvoji firmy a naplňovat tak očekávání zakladatele i vlastníků, jimž spravujeme lesy. Ing. Pavel Starý, jednatel společnosti

Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o.

Pardubická 1
533 45 Opatovice nad Labem