O nás

Základním smyslem existence společnosti Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. (DLHK) je správa lesů, které jsou v majetku jednotlivých církevních právnických osob (farnosti, kapitula, biskupství) na území královéhradecké diecéze. Od svého založení, tj. 27. 12. 2013, obhospodařují DLHK lesy, které již jsou zapsané na listech vlastnictví jednotlivých církevních subjektů.  Jejich výměra v současnosti již přesáhla 6 000 ha a po ukončení restitučního procesu bude lesů více než 6 500 ha. Právo obhospodařovat lesy vzniká DLHK na základě pachtovních smluv uzavřených s jednotlivými vlastníky.

Pro správu svěřených lesů je zapotřebí, aby měla společnost odpovídající strukturu. Chod firmy nyní zajišťuje na ředitelství jednatel, zástupce jednatele, hlavní účetní, administrativní pracovnice a adjunkt. Pro venkovní provoz v závislosti na pokračujícím přebírání majetku do správy společnost postupně přijímá provozní pracovníky – lesníky, kteří zajišťují lesnické hospodaření na jednotlivých lesnických úsecích. Jejich výměra je závislá především na koncentraci respektive rozptýlenosti svěřených lesů a v současnosti se pohybuje zhruba mezi 700 až 1000 ha. První lesník Ing. Ondřej Stříbrný nastoupil k DLHK  1. 1. 2015. na lesnický úsek 01 Jičín (vikariáty Jičín, Jilemnice, částečně Hradec Králové o od roku 2017 Kutná Hora – Poděbrady). Další dva lesníci nastoupili k 1. 4. 2015 a to Ing. Petr Mazal na lesnický úsek Havlíčkův Brod (označení 05 – vikariáty Havlíčkův Brod, Humpolec a Kutná Hora – Poděbrady) a Miroslav Vodehnal na lesnický úsek Ústí nad Orlicí (označení 03 – vikariáty Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí a Žamberk). Od 1. 6. 2015 začali působit na svých lesnických úsecích Martin Handlíř (04 Chrudim – vikariáty Chrudim a Pardubice), Ing. Jaroslav Mrázek (02 Náchod – vikariáty Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov) a Zdeněk Černý (07 Vortová – biskupský majetek). K 1. 7. 2015 nastoupil na lesnický úsek 06 Chrast (majetek biskupství) Ing. Jan Svoboda. V průběhu roku 2016 došlo ke změně personálního obsazení lesnického úseku 05 – na místo odcházejícího Ing. Petra Mazala nastoupil k 1. 6. 2016 Ing. Ladislav Koudelka. Zatím posledním novým lesníkem na lesnickém úseku 08 Trutnov (kapitula, vikariáty Náchod a Trutnov) se od 1. 1. 2017 stal Petr Hrnčíř. Zároveň s touto změnou proběhlo přerozdělení spravovaných majetků na jednotlivých úsecích tak, aby měly odpovídající výměru a byly provozně zvládnutelné.

V průběhu roku 2016 došlo také k významným personálním změnám na ředitelství firmy. K 1. 4. 2016 ukončil své působení na pozici jednatele firmy Ing. Vlastimil Brukner a na jeho místo byl jmenován dosavadní zástupce Ing. Pavel Starý. Funkcí dočasného zástupce jednatele byl pověřen Ing. Jaroslav Mrázek. Zároveň k firmě nastoupil na pozici adjunkta Ing. Vojtěch Vencl. Od 1. 6. 2016 nastoupil trvale na pozici zástupce jednatele Ing. Radek Šichan, který zároveň zodpovídá za obchod se dřívím. Poslední změnou bylo nové obsazení pozice hlavní účetní: k 31. 10. 2016 odešla Lenka Frýbová a k 1. 12. 2016 nastoupila Ing. Blanka Kopecká.

Pro řádné a odpovědné lesnické hospodaření, zjednodušení a zrychlení výrobního procesu získaly DLHK licenci odborného lesního hospodáře a licenci pro nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Diecézní lesy mají vytvořený lesnický informační systém, který zajišťuje přehled o svěřeném majetku (mapy, lesní hospodářské osnovy a plány) a evidenci o veškerých lesnických činnostech včetně návazností na ekonomiku firmy.

Z pohledu lesnického hospodaření jsou rozhodující u DLHK tato kritéria:

– dodržování legislativních požadavků (především zákona č. 289/1995 Sb. O lesích, zákona č. 226/2013 Sb. O uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a dalších navazujících předpisů),

– zabezpečení řádného stavu lesa umožňujícího trvalé plnění všech jeho funkcí,

– vytvoření odpovídajícího trvalého finančního výnosu.

Efektivní cestou ke splnění těchto požadavků je přírodě blízké hospodaření v lesích. Tímto se DLHK hlásí k celoevropskému hnutí lesníků Pro Silva a jejich myšlenky budou uplatňovány také na církevních majetcích. Podstatou je využívání tvořivých sil přírody pro dosahování hospodářských cílů vlastníka lesa. V praxi to znamená především přechod od plošných těžeb (holoseče) k jednotlivému výběru stromů, využívání přirozené obnovy a vytváření jemnější výstavby lesa. Obvykle to také vede ke zvyšování stability lesních porostů a v důsledku ke snížení rizika nevyrovnaného hospodaření.

V neposlední řadě je cílem DLHK její prezentace a to jak v tom, co je jejím posláním, tak v uplatňovaných způsobech správy lesů. Nástrojem prezentace jsou média, webové stránky společnosti a přímá komunikace s vlastníky a se všemi složkami státní správy a samosprávy.

Prvořadým úkolem, který před firmou stojí, je ve spolupráci s vlastníky dokončit převzetí jednotlivých lesních majetků, o které bylo zažádáno. Tento proces započal v září 2014 a k jeho ukončení lze předpokládat v průběhu roku 2017. Od svého vzniku DLHK zabezpečují na svěřeném majetku všechny běžné lesnické činnosti jako obnovu lesa, ochranu kultur (proti buřeni i zvěři), výchovné zásahy (prořezávky, probírky) a zpracování nahodilých těžeb (souše, zlomy, vývraty) a postupně také obnovní těžby.