Zprávy
11th Dub

2017

Kácení bez pasek, aneb výběrný princip hospodaření a možnosti jeho uplatnění v podmínkách pasečného lesa

Ve čtvrtek 6. dubna 2017, týden před začátkem Velikonoc, se sešli zaměstnanci DLHK s.r.o. na výjezdní poradě s exkurzí v Podkrkonoší, na lesním majetku Řkf Trutnov v blízkosti obce Kocbeře. Ač se teplota vzduchu pohybovala jen mírně nad bodem mrazu a vál čerstvý vítr, zajímavá náplň setkání, plnění cvičného zadání jednotlivými účastníky a následná diskuse a porovnávání výsledků nedovolovaly pocítit nepřízeň počasí. Dopoledne rychle uteklo a bylo uzavřeno společným obědem v Motorestu Výšinka. Zúčastnilo se celkem 14 lesníků a dvě kolegyně z DLHK, které setkání využily k řešení běžných administrativních záležitostí se zaměstnanci.

Náplní exkurze bylo seznámení s výběrným způsobem hospodaření v lese, alternativou k běžně rozšířenému pasečnému hospodaření. Navštívili jsme lokalitu Rejchrtovy chaty, monokulturní smrkový les v nadmořské výšce 520 m, HS 551. Průvodcem byl pan Ing. Jaroslav Mrázek, který měl pro účastníky připraveny tištěné materiály s kopií porostní mapy a tabulky hospodářské knihy.

Na rozdíl od jednorázové nebo krátkodobě časově rozložené těžby v rámci příslušného obmýtí a obnovní doby při pasečném způsobu hospodaření počítá výběrný způsob s trvalou těžbou stromů v menším množství, maximálním využitím přirozené obnovy a prakticky dochází k vymizení periodicity zajiš’tování kultur, výchovy a mýtní těžby. Současně tak probíhá přírůst vzrostlých stromů do mýtní tloušťky a zároveň přirozená obnova lesa a odrůstání stromů mladších věkových kategorií. Je využit veškerý půdní a prostorový potenciál porostu, který je díky věkové diverzitě odolnější vůči různým škodlivým faktorům. V ideálním případě odpadá umělá obnova a minimalizují se náklady na výchovu. Výběrný způsob však s sebou nese i nevýhody, především v časové a technologické náročnosti a omezení podle podmínek stanoviště a složení dřevin. Proces převodu z pasečného lesa je dlouhodobým procesem. Výběrný způsob je vhodný pro středně velké lesní majetky, kromě vysloveně malých výměr jej lze uplatnit i na menších majetcích v řádu hektarů. O možnostech aplikace v konkrétních podmínkách spravovaných lesů proběhla diskuse.

Účastníci dostali rovněž úkol navrhnout těžbu podle výběrného principu v předem připravených zkusných plochách 85-letého smrkového porostu (obr. 1). Na zkusné ploše se 47 kmeny a přirozeným zmlazením se návrhy na počet stromů určených k těžbě mezi účastníky celkem dosti lišily a byly spíše vyšší, než by převod na výběrný způsob vyžadoval (do 10 ks – 4 návrhy, 11-15 ks – 2 návrhy, 16-20 ks – 7 návrhů, 20 a více – 1 návrh). Je to zřejmě tím, že obecná zkušenost v našich podmínkách je spíše s formou clonné seče, která se však od výběrného způsobu podstatně liší. Počet navržený správcem porostu byl 12 kmenů, kdy by bylo vytěženo celkem 23,8% hmoty s průměrnou hmotnatostí 1,33 m3/kmen (průměrná hmotnatost porostu 1,31 m3/kmen).

Exkurze byla pro účastníky, myslím, velmi inspirativní. Problematikou výběrného hospodářského způsobu se budou společná setkání dále zabývat. Již příště by to měl být tzv. Koniasův smíšený výběrný les v lokalitě Opuky.

zapsal

RNDr. Jiří Porkert, Ph.D.