Zprávy
8th Lis

2016

Exkurze: Krušné hory – jedno pohoří, dva přístupy k lesu a zvěři

Začátkem měsíce října se zaměstnanci firmy DLHK s.r.o. zúčastnili dvoudenního semináře konaného v Krušných horách v blízkosti městečka Boží Dar. Tématem setkání byl vliv zvěře na lesní ekosystémy a možnosti řešení. Odborná exkurze byla pořádána sdružením Pro Silva Bohemica ve spolupráci s Lesy města Boží Dar a lesní správou Eibenstock saských státních lesů.

Setkání bylo zahájeno odbornými přednáškami. Božídarské lesy a hospodaření v nich představil lesník Karel Picura, druhou stranu hranice reprezentovali a představili kolegové ze saských státních lesů, lesní správy Eibenstock.

V odpolední části dne byla připravena návštěva lesů města Boží dar a ukázky hospodaření ve smrkových porostech ovlivněných horským klimatem, imisemi, kalamitami a hlavně zvěří. Postupně se přechází na věkově rozmanitý les s přirozenou dřevinou skladbou. Zvláště listnaté dřeviny (buk, jeřáb) a také jedle vnášené především uměle jsou proti zvěři chráněny individuální ochranou. Podmínkou pro odrůstání mladých výsadeb a nárostů je udržení zvěře na únosné hranici.

Druhý den probíhala exkurze na německé straně hranice v Sasku. Již v roce 1990 došlo ke změně filozofie přístupu k lesu a k zvěři. Následoval souhrn opatření, především rozsáhlé podsadby a podsíje jedle a buku, který vede k postupnému převodu na nepasečnému hospodaření. Myslivost začala být chápána jako služba lesu, nikoliv jako koníček, či prestižní událost. Na několika stanovištích bylo možno vidět různé fáze převodu k nepasečnému hospodaření.

Celá exkurze byla po odborné stránce velmi dobře zajištěna i organizačně zabezpečena. I když firma DLHK s.r.o. neobhospodařuje tak velké a souvislé území, je možné si vzít od našich zahraničních kolegů příklad a některé pohledy a postupy vnést do našich podmínek.

Ing. Vojtěch Vencl