Zprávy
11th Dub

2016

Pěstování jedle

Stává se pomalu tradicí, že v rámci pravidelných měsíčních výrobních porad je každého čtvrt roku výjezdní porada se zaměřením na odborné lesnické téma. V létě 2015 jsme se zabývali výchovou borovice, na podzim probírkami harvestorem ve smrkových porostech vyšších poloh. Zimní výjezd 2016 se zabýval pěstováním jedle.

V úterý 9. února proto přivítal pracovníky Diecézních lesů lesnický úsek Chrudim. Zahájení porady proběhlo v lesích u Hrbokova patřících farnosti Bojanov. Lokalita byla vybrána záměrně. V lesních porostech se zde ve významném množství vyskytuje jedle. Je patrné, že se zde nachází v optimálních podmínkách. Nejprve byla demonstrována přirozená obnova (zmlazení) jedle a postupy v těžbě, které zmlazování jedle napomáhají. Ukázána byla také schopnost jedle růst na vodou ovlivněných půdách a regenerace korun jedle po delším růstu v zástinu a spodních vrstvách lesních porostů (v podúrovni). Na dalších zastávkách v blízkosti Běstviny byly ukázky nárostů jedle společně se smrkem pod clonou dospělého porostu, způsob a velikost zakládání obnovních prvků (pasek) jedle a konečně jedlový porost po probírce. Horní výška tohoto porostu byla již 20-25 m.

Na závěr něco z teorie a praxe pěstování jedle:

Jedle byla v minulosti druhou nejrozšířenější dřevinou našich lesů hned po buku. Odhad jejího zastoupení činí až jednu pětinu výměry všech lesů. O jejím hojném výskytu v minulosti svědčí i názvy obcí (Jedlová, Kostelec nad Černými lesy). Je to dřevina snášející dlouhodobý zástin, ve kterém může žít třeba i sto let. Optimálním způsobem obnovy jedle je přirozeným způsobem. To se týká míst s výskytem dospělých stromů v porostech. Jedle v současnosti pravidelně a poměrně hojně plodí a mladé semenáčky jedle se objevují téměř každoročně. Nutná je ovšem jejich ochrana proti okusu zvěří. V případě umělé obnovy (zalesnění) je optimální velikost obnovních prvků do 0,10 ha nejlépe do polostínu (podsadby). Základním úkolem výchovy je vytvoření diferencovaných porostů a tvorba dlouhých korun především dominantních jedinců (zhruba polovina výšky stromu). V dospělosti jedli vyhovuje tvar lesa, kdy má osluněnou korunu a krytý kmen. Tomuto požadavku nejlépe vyhovuje výběrný les a podrostní způsob hospodaření s dlouhou obnovní dobou. Obecně jedli vyhovuje nepasečné hospodaření, které nejlépe odpovídá jejím požadavkům a zároveň při tomto způsobu hospodaření je možné vypěstovat a získat kvalitní sortimenty dříví. Ze starší literatury jsou známy zmínky o porostech z oblasti Železných hor s výskytem tzv. „bílé“ jedle vyznačující se kvalitním velmi světlým dřevem.

Ing. Pavel Starý, jednatel

Diecézní lesy Hradec Králové, s.r.o.

VB+PS

Lesníci_2

Lesníci_1