Zprávy
12th Úno

2016

Za přírodními památkami Jičínského vikariátu

Vydejme se za poznáváním krás Jičínského vikariátu. Naše první zastavení bude v jižní části ve farnosti Vysoké Veselí.

Nachází se zde PP Veselský háj, je to jeden z nejzachovalejších lesních celků v oblasti mezi Jičínem a Hradcem Králové. Vyskytují se zde přirozené dubohabřiny, vlhké doubravy a teplomilná flóra. Na jaře pokrývá Veselský háj bílofialový koberec ze sasanek hajních a dymnivek dutých, v pozdějším období je háj plný vůně konvalinek. V roce 1990 byl Veselský háj vyhlášen přírodní památkou, následně i součástí evropsky významných lokalit Natura 2000.

01_obr. 1

Cílem ochrany je zachování cenných lesních ekosystémů dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a starých acidofilních doubrav s dubem letním (Quercus robur). Díky nim se vytvoří vhodnější podmínky pro silně ohrožené druhy, jako je hvozdík pyšný (Dianthus superbus L. s.s.), kosatec sibiřský (Iris sibirica) a další zvláště chráněné druhy rostlin.

01_obr. 2

Z Vysokého Veselí vede naučná stezka přes Veselský Háj do Velešic, Sběř, Kozojedy, Češovské Valy do Češova. Spolek stezka Češov – Vysoké Veselí, zde každoročně pořádá zajímavé aktivity spojené s poznáváním přírody a historií regionu. (http://stezka-cesov-veseli.unas.cz/start)

01_obr. 3

 

Druhé pozvání bude do jižní části Jilemnického vikariátu, farnosti Lomnice nad Popelkou, obec Morcinov.

Nachází se zde PP Kozlov – Tábor, vyhlášená roku 2014. Zahrnuje kopce Kozlov (606 m n. m.) a Cidlinská hůra (519 m n. m.) severně od vesnice Cidlina v okrese Jičín.

01_obr. 4

Předmětem ochrany jsou:

a) ekosystémy bučin asociace Asperulo-Fagetum, lesů svazu Tilio-Acerion na svazích, sutícha v roklích, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a extenzivní sečené louky nížin ažpodhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

01_obr. 5

b) zvláště chráněné druhy rostlin nalezené na území PP, kterými jsou v kategorii druhůohrožených bledule jarní (Leucojum vernum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), okroticedlouholistá (Cephalanthera longifolia) a medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a áron plamatý (Arum maculatum)

c) další významné druhy rostlin nalezené na území PP, uvedené v červeném seznamu ČR a další regionálně vzácné druhy, zejména růže galská (Rosa gallica), vikev hrachorovitá a vikev křovištní (Vicia pisiformis, dumetorum), hvozdík svazčitý (Dianthus armeria), zvonek klubkatý (Campanula glomerata) a další;

d) zvláště chráněné druhy živočichů nalezené na území PP, kterými jsou v kategorii druhů ohrožených ropucha obecná (Bufo bufo), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), výr velký (Bubo bubo), lejsek šedý (Muscicapa striata), krkavec velký (Corpus corax), ťuhýk obecný (Lanius collurio), veverka obecná (Sciurus vulgaris); v kategorii druhů silně ohrožených zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), ptáci čáp černý (Ciconia nigra), krahujec obecný (Accipiter nisus), holub doupňák (Columba oeneas), kulíšek nejmenší (Glaucidiumpasserinum), žluva hajní (Oriolus oriolus); v kategorii druhů kriticky ohrožených vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros);

e) další významné druhy živočichů nalezené na území PP, uvedené v červeném seznamu ČR a další regionálně vzácné druhy, zejména brouci zobonoska Chonostropheus tristis, nosatci Trachodes hispidus, Ruteria hypocrita a Acalles fallax, kovařík Calambus bipustulatus, lesknáček Ipidia binotata, světluška Phosphaenus hemipterus, dřepčík Sphaeroderma rubidum a z čeledi lencovitých Conopalpus testaceus, motýli ostruháček švestkový (Satyrium pruni), lišaj svízelový (Hyles gallii), lišejníkovec čtveroskvrnný (Lithosia quadra) a další, čmeláci rodu Bombus , z obratlovců zejména ptáci datel černý (Dryocopus martius), sýkora parukářka (Parus cristatus), žluna zelená (Picus viridis), strakapoud malý (Dendrocopos minor), lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca);

f) geologické fenomény území, zejména přirozené výchozy mandlovcovitého andezitoidu, na nichž lze demonstrovat sopečný vznik geologického podloží a které se vyznačují výskytem nerostů podkrkonošské andezitoidové asociace – ametystů, achátů, chalcedonů a jaspisů.

Na západní straně Cidlinského hřbetu se nachází zřícenina hradu Kozlov, dnes se již dochovaly nepatrné stopy zdiva.

01_obr. 6

Okraje přírodní památky jsou zpřístupněny turistům, vedou zde tři turistické cesty. Je to velice krásná a turisty vyhledávaná lokalita. Jižním směrem nabízí úchvatný výhled do údolí Českého Ráje. Obrátíme-li se na sever, spatříme panorama Krkonoš.

Ing. Ondřej Stříbrný

lesnický úsek Jilemnice – Jičín